Krajowa Izba Doradców Podatkowych logo

 

      Telefon 697 968 401

      Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

maskmask

Kogo obowiązują ceny transferowe?

Ceny transferowe (Transfer Pricing) to ceny, które stosują w transakcjach pomiędzy sobą podmioty powiązane kapitałowo, majątkowo, osobowo (w tym rodzinnie), zarządczo lub kontrolnie, a także mające siedzibę w  tzw. raju podatkowym. Ceny te są ustalane dla sprzedawanych pomiędzy nimi dóbr, usług lub praw i mogą odbiegać od cen rynkowych.

Dokumentacja cen transferowych 

Dokumentacja cen transferowych ma zapobiec ich nadużywaniu do przesuwania (transferowania) dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi. Powiązane strony mogą ustalić ceny transakcji w taki sposób, żeby dokonać transferu zysku i uniknąć opodatkowania. Dzieje się tak np. w sytuacji, gdy członkami grupy są przedsiębiorstwa z krajów o różnych systemach podatkowych i dochód przesuwany jest do firmy w kraju stosującym niższy poziom opodatkowania.

Podmioty powiązane, czyli jakie?

1.01.2019 nastąpiła nowelizacja przepisów dotyczących podmiotów powiązanych. Od 2019 r. podmioty powiązane to:

 • podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot;
 • podmioty, na które wywiera znaczący wpływ ten sam inny podmiot lub małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot;
 • spółka niemająca osobowości prawnej i jej wspólnicy;
 • podatnik i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej — spółka kapitałowa wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład.

Przy czym  „wywieranie znaczącego wpływu” oznacza:

 • posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:
  • udziałów w kapitale,
  • praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających,
  • udziałów lub praw do udziału w zyskach, lub majątku, lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych;
 • faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
 • pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.